Na teritoriji grada Čačka osim blagog porasta vodostaja na rekama za sada nije došlo do izlivanja, izjavio je za agenciju TANJUG Bratislav Zečević, načelnik Štaba za vanredne situacije.

 


Opšta bolnica Čačak
Broj: 177/2
26.01.2021. godine
ČAČAK

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj svojini (Sl. glasnik RS, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), člana 7. stav 1., a u vezi člana 6. stav 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 16/2018), Rešenja Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak broj 361-185/2020 od 28.12.2020. godine Komisija u sastavu: Miladin Ostojić, dipl. pravnik predsednik komisije, Vesna Milovanović, specijalista strukovnih studija i Milenko Božić, dipl. inženjer mašinstva, imenovana Rešenjem v.d.Direktor-a Opšte bolnice Čačak, broj 177/1 od 15.01.2021 godine raspisuje Oglas o sprovođenju postupka Prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini za potrebe Opšte bolnice Čačak, kako sledi:

1 – opis nepokretnosti koje se izdaju u zakup

 Deo prostora Službe za patološku, patohistološku i citohistološku dijagnostiku Opšte bolnice Čačak postojeće na katastarkoj parceli broj 5120 upisane u list nepokretnosti 235 KO Čačak u površini od 30,64 m2 radi prodaje pogrebne opreme.
2 – uslovi pod kojima se nepokretnosti daju u zakup

 Nepokretnosti koje se izdaju u zakup po ovom oglasu se izdaju na vremenski period od 3 godine računajući od dana zaključenja ugovora

3 – obaveze zakupca u vezi sa korišćenjem nepokretnosti za određenu svrhu i namenu

 Zakupac za vreme trajanja zakupa ne može menjati delatnost za koju je zakupodavac dobio saglasnost od strane Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
4 – vreme i mesto održavanja javnog otvaranja prispelih ponuda

 Javno otvaranje prispelih ponuda će biti održano u prostorijama Nabavne službe koja se nalazi u Upravnoj zgradi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205 po isteku roka od 8 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja shodno pravilima o računanju rokova uređenih Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS broj 18/2016 i 95/2018). Oglas će biti objavljen u oglasima televizije Telemark.
 Zakupodavac će na oglasnoj tabli Opšte bolnice Čačak koja se nalazi u Upravnoj zgradi ul. Dr Dragiše Mišović br. 205 kao i u oglasima televizije Telemark zavisno od dana objavljivanja oglasa odrediti tačan dan i vreme za podnošenje ponuda i javno otvaranje ponuda.

5 – način, mesto i vreme za dostavljanje pismenih ponuda za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda

 Zainteresovana lica su dužna da ponude dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda – zakup nepokretnosti u javnoj svojini (za prodaju pogrebne opreme) za potrebe Opšte bolnice Čačak“. Ponude se mogu dostaviti putem pošte obično ili preporučeno ili neposredno predajom kod poslovnog sekretara u Upravnoj zgradi koja se nalazi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205
 Rok za dostavu ponuda počinje teći od trenutka objavljivanja u oglasima televizije Telemark.
6 – vreme i mesto uvida u dokumentaciju
 Zainteresovana lice mogu izvršiti uvid u dokumentaciju iz postupka, svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10.00 časova do 12.00 časova uz prisustvo predstavnika zakupodavca. Zainteresovano lice može tražiti kopije dokumenata o svom trošku.

7 – visina zakupnine po kojoj se nepokretnost izdaje u zakup

 Početna visina zakupnine iznosi 15.320,00 dinara bez PDV-a

Početna visina zakupnine utvrđena je saglasno članu 12. stav 1. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 16/2018).
8 – visina i način polaganja depozita, rok za povraćaj depozita i obaveze učesnika

 Ponuđači su dužni da na tekući račun zakupodavca, broj tekućeg računa 840-860667-73 koji se vodi kod Uprave za trezor, uplate depozit u visini početne zakupnine utvrđene u tački 7 Oglasa.

 Ponuđači su dužni da u svojoj ponudi navedu tekući račun na koji će biti vraćen depozit u situaciji da im ne bude dodeljen ugovor.

 Rok u kome će ponuđaču biti vraćen depozit je 5 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponuđača.

 Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, a isti ne zaključi ugovor iz neopravdanih razloga gubi pravo na povraćaj depozita.
9 – Datum i vreme razgledanja nepokretnosti

 Nepokretnost koja je predmet zakupa se može razledati svakog radnog dana počev od dana objavljivanja oglasa u oglasima televizije Telemark pa do poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda i to svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10.00 časova do 12.00 časova u prisustvu predstavnika zakupodavca.
 Nepokretnost iz prethodnog stava se nalazi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205.

USLOVI KONKURSA

1. Zainteresovana lica su dužna da u ponudi navedu visinu zakupnine koju nude i uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u visini utvrđenoj tačkom 7 Oglasa.
2. Ukoliko ponudu podnosi:
– preduzetnik u ponudi je dužno da navede: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje i matični broj
– pravno lice u ponudi je dužno da navede: naziv i sedište, matiči broj i ime i prezime zakonskog zastupnika

3. Zainteresovana lica su dužna da dostave rešenje o upisu u registar privrednih subjekata iz koga se može utvrditi da se bave delatnošću prodaje pogrebne opreme

4. Ponude čiji iznos zakupnine bude ispod cene utvrđene tačkom 7 Oglasa biće odbijene.

5. Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen primenom kriterijuma najviša ponuđena cena.
6. U ponudi zainteresovano lice visinu zakupnine iskazuje na mesečnom nivou bez PDV-a
7. Zainteresovana lica koja budu prisustvovala javnom otvarnju ponuda dužna su da dostave ovlašćenje.

8. Provera ispunjenosti uslova konkursa biće vršena u toku javnog otvaranja. O postupku javnog otvaranja ponuda biće sačinjen zapisnik.

9. Odluku o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Čačak, doneće u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko prvorangirani ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora ili ne uplati zakupninu u iz tačke 10. uslova konkursa zakupodavac će ugovor dodeliti drugorangiranom ponuđaču pod istim uslovima i tako redom.
10. Ponuđač je dužan da prilikom potpisivanja ugovora za prvu godinu zakupa uplati ponuđeni iznos zakupnine na tekući račun zakupodavca pomnožen sa 12. Nakon isteka vremenskog perioda od jedne godine zakupac je u obavezi da zakupninu za tekući mesec uplaćuje do 5-og u tom mesecu uplatom na tekući račun zakupodavca.

11. Troškovi električne energije i vode nisu uračunati u cenu zakupa i biće posebno iskazani.

12. Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca.

13. U slučaju da zakupac ne poštuje rokove za uplatu zakupnine zakupodavac će raskinuti ugovor.

Komisija:

Miladin Ostojić, dipl. pravnik

Vesna Milovanović, spec.strukovnih studija

Milenko Božić, dipl. inženjer mašinstva


U Mesnoj zajednii „Kulinovci“ je u toku je kopanje kanala pored puta. Novac je opredeljen iz budžeta Grada, a ova aktivnost spada u jednu od preventivnih akcija za zaštitu od elementarnih nepogoda.


A, vozači koji novim autoputem iz Obrenovca krenu ka Čačku ili obratno, trebalo bi da napune rezervoare, jer na razdaljini od 103 kilometra nema nijedne benzinske pumpe, pišu Večernje novosti.


Sutra između devet i deset časova počinje rekonstrukcija vijadukta, koja bi prema najavama upravljača državnih puteva, trebalo da traje do 25. avgusta. Zbog obustave saobraćaja na obilaznici oko Čačka vozači će biti preusmereni na alternativne pravce. Takođe, sutra u isto vreme režim saobraćaja u Lominoj ulici se vraća na pređašnje stanje, a biće pušten u jednom delu novoizgrađene ulice 10.


Uprkos povećanoj isporuci vode u poslednjih desetak dana sa vodosistema Rzav, direktor ovog javnog preduzeća, Zoran Barać je u telefonskoj izjavi za agenciju MNA, naglasio da stanje nije alarmantno i da trenutni protok vode od 2000 litara u sekundi obezbeđuje sigurnost u vodosnabdevanju. Barać je apelovao na sve korisnike da se voda racionalno troši i podsetio da se najviše vode sa vodosistema Rzav isporučuje Čačku, oko 440 litara.


Gradski čelnici najavili su da će već u subotu u Ulici Veselina Milikića početi da se odvija saobraćaj, jer se tada čekuje završetak rekonstrukcije. Početak sanacije vijadukta čeka na završetak prve faze radova ulice 10, kako bi se tuda preusmerio sabobraćaj.


Radovi na rekonstrukciji ulice Veseline Milekića, ulaze u završnu fazu, tvrde nadležni, i ako vremenski uslovi dozvole, ova gradska saobraćajnica biće završena za dvadeset dana. Do 1.septembra biće rekonstruisana i ulica Aleksandra Savića u Mesnoj zajednici Lugovi, a do kraja godine u potpunosti biće urađena i Ulica 10.

1 2 3 17