Raspisan javni poziv za stručnu praksu

Grad Čačak i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju

Grad Čačak i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanja uslova za polaganje stručnog ispita u 2016. godini.

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog sa teritorije grada Čačka, koji se vodi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje –Filijala Čačak, za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, u skladu sa opštim ili posebnim zakonom, bez zasnivanja radnog odnosa.
Nezaposlena lica koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i nivo obrazovanja ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, finansiraju se najduže 12 meseci.

radnici_24

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje: 
1. isplaćuje na ime novčane pomoći i troškova prevoza, sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:
– 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
– 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;
2. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac koji ima sedište na teritoriji grada Čačka i pripada:
a) privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%),
b) javnom sektoru, i to isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite (broj lica koja će biti uključena u program kod poslodavaca iz javnog sektora ne sme preći 30% ukupnog broja lica uključenih u program stručne prakse),
v) udruženja koja imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja odnosno upisana su u registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jednog nezaposlenog, poslodavac koji ima od 6 do 10 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 11 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje-Filijali Čačak, ul.Župana Stracimira br. 35. Javni poziv je otvoren od petka 15. jula do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2016. godine.