Oglas za zakup zemljišta za postavljanje kioska u Opštoj bolnici u Čačku

Opšta bolnica Čačak Broj: 6018/1 10.07.2018. godine ČAČAK Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj svojini

Opšta bolnica Čačak

Broj: 6018/1

10.07.2018. godine

ČAČAK

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj svojini (Sl. glasnik RS, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 i 108/2016), člana 7. stav 1., a u vezi člana 6. stav 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 16/2018) i člana 1. stav 3. Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti (Sl. glasnik RS, broj 61/2015, 88/2015, 46/2017 i 30/2018), Dopisa Republičke direkcije za imovinu, broj 361-288/2016 od 27.01.2017. godine, Dopisa Gradske uprave za urbanizam, Sl/2017 od 13.11.2017. godine, Gradske uprave za inspekcijski nadzor Službeno/17-IV-6 od 20.12.2017. godine, Odluke Upravnog odbora, broj 610/35-4 od 17.01.2018. godine i Izveštaja o inpsekcijskom nadzoru Ministarstva zdravlja, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, broj 530-50-60/18-09 od 17.04.2018. godine, Komisija u sastavu: Branko Jevtović, dipl. pravnik član, Nada Jelušić, dipl. ekonomista član i Borko Jovanović dipl. inženjer elektrotehnike član, imenovana Rešenjem v.d.Direktor-a Opšte bolnice Čačak, broj 6018 od 24.05.2018. godine raspisuje Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti (zemljišta) u javnoj svojini korisnika Opšte bolnice Čačak za postavljanje kioska, kako sledi:

1 – opis nepokretnosti koje se izdaju u zakup

 • Deo zemljišta ispred ulaza u zgradu Službe za internu medicinu Opšte bolnice Čačak, postojeće na katastarkoj parceli broj 5120 upisane u list nepokretnosti 235 KO Čačak u površini od 12 m2 korisne površine radi postavljanja kioska
 • Deo zemljišta ispred ulaza u zgradu Nove bolnice Opšte bolnice Čačak postojeće na katastarskoj parceli broj 5120 upisane u list nepokretnosti 235 KO Čačak u površini od 12 m2 korisne površine radi postavljanja kioska.

2 – uslovi pod kojima se nepokretnosti daju u zakup

 • Nepokretnosti koje se izdaju u zakup po ovom oglasu se izdaju na vremenski period od 3 godine računajući od dana zaključenja ugovora

3 – obaveze zakupca u vezi sa korišćenjem nepokretnosti za određenu svrhu i namenu

 • Zakupac za vreme trajanja zakupa ne može menjati delatnost

4 – vreme i mesto održavanja javnog otvaranja prispelih ponuda

 • Javno otvaranje prispelih ponuda će biti održano u prostorijama Nabavne službe koja se nalazi u Upravnoj zgradi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205 po isteku roka od 15 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja shodno pravilima o računanju rokova uređenih Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS broj 18 od 01.03.2016. godine). Oglas će biti objavljen u oglasima televizije TELEMARK Čačak.

5 – način, mesto i vreme za dostavljanje pismenih ponuda za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda

 • Zainteresovana lica su dužna da ponude dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda – zakup nepokretnosti (zemljišta) u javnoj svojini korisnika Opšte bolnice Čačak za postavljanje kioska“.
 • Ponude se mogu dostaviti putem pošte obično ili preporučeno ili neposredno predajom kod poslovnog sekretara u Upravnoj zgradi koja se nalazi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205
 • Rok za dostavu ponuda počinje teći od trenutka objavljivanja u oglasima televizije Telemark

6 – vreme i mesto uvida u dokumentaciju

 • Zainteresovana lice mogu izvršiti uvid u dokumentaciju iz postupka, svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10.00 časova do 13.00 časova uz prisustvo predstavnika zakupodavca. Zainteresovano lice može tražiti kopije dokumenata o svom trošku.

7 – visina zakupnine po kojoj se nepokretnost izdaje u zakup

 • Početna visina zakupnine za prostore namenjene za postavljanje kisoka po mestu iznosi 6.000,00 dinara bez PDV-a.

Početna visina zakupnine utvrđena je saglasno članu 12. stav 1. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 24/2012, 48/2015 i 99/2015)

8 – visina i način polaganja depozita, rok za povraćaj depozita i obaveze učesnika

 • Ponuđači su dužni da na tekući račun zakupodavca, broj tekućeg računa 840-860667-73 koji se vodi kod Uprave za trezor, uplate depozit u visini početne zakupnine utvrđene u tački 7 Oglasa (12.000,00 dinara).
 • Ponuđači su dužni da u svojoj ponudi navedu tekući račun na koji će biti vraćen depozit u situaciji da im ne bude dodeljen ugovor.
 • Rok u kome će ponuđaču biti vraćen depozit je 5 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponuđača.

 

9 – Datum i vreme razgledanja nepokretnosti

 • Prostor namenjen za postavljanje kioska se može razgledati svakog radnog dana u prisustvu predstavnika Opšte bolnice Čačak u vremenskom intervalu od 7.00-15.00 časova i nalazi se u kompleksu Opšte bolnice Čačak, ul. Dr Dragiša Mišović 205, 32000 Čačak.

 

USLOVI KONKURSA

 

 1. Zainteresovana lica su dužna da u ponudi navedu visinu zakupnine koju nude i uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u visini utvrđenoj tačkom 8 Oglasa.
 2. Ukoliko ponudu podnosi:
 • preduzetnik u ponudi je dužno da navede: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje i matični broj
 • pravno lice u ponudi je dužno da navede: naziv i sedište, matiči broj i ime i prezime zakonskog zastupnika
 1. Zainteresovana lica su dužna da dostave rešenje o upisu u registar privrednih subjekata iz koga se može utvrditi da se bave delatnošću prodaje proizvoda iz kiosk  asortimana (novine, telefonske dopune….)
 1. Ponude čiji iznos zakupnine bude ispod cene utvrđene tačkom 7 Oglasa biće odbijene.
 1. Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen primenom kriterijuma najviša ponuđena cena.
 1. U ponudi zainteresovano lice visinu zakupnine iskazuje na mesečnom nivou.
 1. Zainteresovana lica koja budu prisustvovala javnom otvarnju ponuda dužna su da dostave ovlašćenje.
 1. Provera ispunjenosti uslova konkursa biće vršena u toku javnog otvaranja. O postupku javnog otvaranja ponuda biće sačinjen zapisnik.
 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Čačak, doneće u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
 1. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Čačak u svojstvu zakupodavca će zaključiti ugovor sa ponuđačem čija ponuda bude najpovoljnija. Ponuđač je dužan da prilikom potpisivanja ugovora za prvu godinu zakupa uplati ponuđeni iznos zakupnine na tekući račun zakupodavca pomnožen sa 12. (Ukoliko izabrani ponuđač ne uplati navedeni iznos smatraće se da je odustao od zakupnine i zakupodavac će pristupiti zaključenju ugovora sa drugorangiranim ponuđačem pod istim uslovima i tim redosledom dalje. Nakon isteka vremenskog perioda od jedne godine zakupac je u obavezi da zakupninu za tekući mesec uplaćuje do 5-og u tom mesecu uplatom na tekući račun zakupodavca.
 1. U slučaju da zakupac ne poštuje rokove za uplatu zakupnine zakupodavac će raskinuti ugovor.
 1. Utrošena električna energija i voda ne ulaze u cenu zakupnine i iste je dužan da zakupac plati po ispostavljenom računu od strane zakupodavca. U slučaju da zakupac ne izmiri dug po računu za utrošenu električnu energiju i vodu ugovor će biti raskinut.

 

Komisija:

Branko Jevtović, dipl. pravnik_________________________

Nada Jelušić, dipl. ecc_____________________________________

Borko Jovnović, dipl. inženjer elektrotehnike__________________

 

 

v.d.Direktor-a

dr Radoslav Milošević___________________________