Odluka Opštine Lučani o izboru prijava crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

Na osnovu člana 9. i 10. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama br.

Na osnovu člana 9. i 10. Pravilnika o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama br. 06-73-14/2017-I od 27.12.2017. godine, Načelnik opštinske uprave opštine Lučani, dana 15.04.2019. godine donosi

O D L U KU
o izboru prijava crkava i verskih zajednica kojima se dodeljuju sredstva iz budžeta Opštine Lučani za 2019. godinu

I) BIRAJU SE sledeće prijave od podnetih prijava crkava i verskih zajednica koja će se finansirati iz budžeta opštine Lučani za 2019. godinu i to:
R. br.
Referentni broj prijave
Naziv crkve
Broj bodova
Ukupna vrednost prijave (dinara)
Iznos sredstava za koji se konkuriše (dinara)

1
119-5/2019-IV-05+1
Srpska pravoslavna crkvena opština Kaona
55
227.130,00
200.000,00
ODOBRENO FINANSIRANjE
2
119-5/2019-IV-05+2
Srpska pravoslavna crkvena opština Kotraža
55
255.752,64
200.000,00
ODOBRENO FINASIRANjE
3
119-5/2019-IV-05+5
Srpska pravoslavna crkvena opština Goračići
55
199.086,29
199.086,29
ODOBRENO FINANSIRANjE
4
119-5/2019-IV-05+6
Srpska pravoslavna crkvena opština Lučani
45
192.000,00
192.000,00
ODOBRENO FINANSIRANjE
5
119-5/2019-IV-05+3
Srpska pravoslavna crkvena opština Guča
35
198.960,00
198.960,00
ODOBRENO FINANSIRANjE
6
119-5/2019-IV-05+4
Srpska pravoslavna crkvena opština Viča
25
197.500,00
197.500,00
ODOBRENO FINANSIRANjE
II) Ukupan iznos sredstava odobrenih po ovom Javnom konkursu iznosi 1.187.546,29 dinara.
O b r a z l o ž e nj e

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama za 2019. godinu, obrazovana Rešenjem br. 119-5/2019-IV-05 od 01.03.2019. godine, izvršila je pregledanje, ocenjivanje i rangiranje pristiglih prijava u skladu sa uslovima Javnog konkursa za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama u Opštini Lučani za 2019. godinu i sastavila listu vrednovanja i rangiranja svake prijave, rangiranu prema broju dobijenih bodova.

Nakon okončanog postupka Komisija je izradila izveštaj o sprovedenom Javnom konkursu, koji sadrži podatke o svim podnetim prijavama, predlog konačne liste sa bodovima podnetih prijava i predlog odluke o izboru programa koji će se finansirati iz budžeta opštine Lučani.

Nakon prispelih prijava koje su podnete u roku, ocenjeno je da su svih šest podnetih prijava ispravne i da sadrže svu potrebnu dokumentaciju. Budući da je za 2019. godinu opredeljeno 1.400.000,00 dinara za raspodelu to je Komisija sprovela bodovanje u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i postupku dodele sredstava crkvama i verskim zajednicama broj 06-73-14/2017-I od 27.12.2017. godine koji je donela Skupština opštine Lučani. Nakon sprovedenog bodovanja za svih šest crkvenih opština se odobrava finansiranje koje je predmet podnetih prijava.

Po dostavljanju Izveštaja o ocenjivanju i rangiranju prijava na usvajanje i utvrđivanje konačne liste, nadležni organ je usvojio predlog odluke o izboru programa i odlučio kao u izreci ove Odluke.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE LUČANI
U Lučanima, dana 15.04.2019. godine, broj: 119-5/2019-IV-05/5
NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
_____________________
Nataša Vujičić