11 11 2020 NOVČANA POMOĆ NEZAPOSLENIM PORODILJAMA

Porodiljama koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao nezaposlena lica, pripada mesečna naknada za brigu

Porodiljama koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, kao nezaposlena lica, pripada mesečna naknada za brigu o detetu u iznosu od 20% od prosečne zarade u Republici Srbiji, u neto iznosu, do navršenih 12 meseci života deteta. O navedenom pravu, po zahtevu porodilje, Centar za socijalni rad odlučuje rešenjem. Imajući u vidu da su sredstva za ovu namenu, planirana u budžetu grada Čačka, a koja se nezaposlenim porodiljama isplaćuju na šalterima Pošte, preko Centra za socijalni rad, utrošena zaključno sa isplatom za mesec avgust, za nastavak isplata morao se sačekati rebalans budžeta Grada, istakao je sekretar Skupštine grada Čačka Miroslav Petković.