OGLAS ZA ZAKUP OPŠTA BOLNICA ČAČAK

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj svojini (Sl. glasnik RS, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016,

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj svojini (Sl. glasnik RS, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 i 153/2020), člana 7. stav 1., a u vezi člana 6. stav 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 16/2018), Rešenja Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak broj 361-185/2020 od 28.12.2020. godine Komisija u sastavu: Miladin Ostojić, dipl. pravnik predsednik komisije, Brankica Jevremović, ekonomista i Milenko Božić, dipl. inženjer mašinstva, imenovana Rešenjem v.d.Direktor-a Opšte bolnice Čačak, broj 1110 od 18.02.2021 godine raspisuje Oglas o sprovođenju postupka Prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini za potrebe Opšte bolnice Čačak, kako sledi:

1 – opis nepokretnosti koje se izdaju u zakup

Deo prostora  Službe za patološku, patohistološku i citohistološku dijagnostiku Opšte bolnice Čačak postojeće na katastarkoj parceli broj 5120 upisane u list nepokretnosti 235 KO Čačak u površini od 30,64 m2 radi prodaje pogrebne opreme.

2 – uslovi pod kojima se nepokretnosti daju u zakup

Nepokretnosti koje se izdaju u zakup po ovom oglasu se izdaju na vremenski period od 3 godine računajući od dana zaključenja ugovora

3 – obaveze zakupca u vezi sa korišćenjem nepokretnosti za određenu svrhu i namenu

Zakupac za vreme trajanja zakupa ne može menjati delatnost za koju je zakupodavac dobio saglasnost od strane Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
4 – vreme i mesto održavanja javnog otvaranja prispelih ponuda

Javno otvaranje prispelih ponuda će biti održano u prostorijama Nabavne službe koja se nalazi u Upravnoj zgradi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205 po isteku roka od 8 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja shodno pravilima o računanju rokova uređenih Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS broj 18/2016 i 95/2018). Oglas će biti objavljen u oglasima televizije Telemark.
Zakupodavac će na oglasnoj tabli Opšte bolnice Čačak koja se nalazi u Upravnoj zgradi ul.  Dr Dragiše Mišović br. 205 kao i u oglasima televizije Telemark zavisno od dana objavljivanja oglasa odrediti tačan dan i vreme za podnošenje ponuda i javno otvaranje ponuda.

5 – način, mesto i vreme za dostavljanje pismenih ponuda za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda

Zainteresovana lica su dužna da ponude dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda – zakup nepokretnosti u javnoj svojini  (za prodaju pogrebne opreme) za potrebe Opšte bolnice Čačak“.  Ponude se mogu dostaviti putem pošte obično ili preporučeno ili neposredno predajom kod poslovnog sekretara u Upravnoj zgradi koja se nalazi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205
Rok za dostavu ponuda počinje teći od trenutka objavljivanja u oglasima televizije Telemark.

6 – vreme i mesto uvida u dokumentaciju

Zainteresovana lice mogu izvršiti uvid u dokumentaciju iz postupka, svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10.00 časova do 12.00 časova uz prisustvo predstavnika zakupodavca. Zainteresovano lice može tražiti kopije dokumenata o svom trošku.

7 – visina zakupnine po kojoj se nepokretnost izdaje u zakup

Početna visina zakupnine iznosi 15.320,00 dinara bez PDV-a

Početna visina zakupnine utvrđena je saglasno članu 12. stav 1. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 16/2018).
8 – visina i način polaganja depozita, rok za povraćaj depozita i obaveze učesnika

Ponuđači su dužni da na tekući račun zakupodavca, broj tekućeg računa 840-860667-73 koji se vodi kod Uprave za trezor, uplate depozit u visini početne zakupnine utvrđene u tački 7 Oglasa.

Ponuđači su dužni da u svojoj ponudi navedu tekući račun na koji će biti vraćen depozit u situaciji da im ne bude dodeljen ugovor.

Rok u kome će ponuđaču biti vraćen depozit je  5 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponuđača.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, a isti ne zaključi ugovor iz neopravdanih razloga gubi pravo na povraćaj depozita.

9 – Datum i vreme razgledanja nepokretnosti

Nepokretnost koja je predmet zakupa se može razledati svakog radnog dana počev od dana objavljivanja oglasa u oglasima televizije Telemark pa do poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda i to svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10.00 časova do 12.00 časova u prisustvu predstavnika zakupodavca.
Nepokretnost iz prethodnog stava se nalazi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205.

USLOVI KONKURSA

1. Zainteresovana lica su dužna da u ponudi navedu visinu zakupnine koju nude i uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita u visini utvrđenoj tačkom 7 Oglasa.
2. Ukoliko ponudu podnosi:
preduzetnik u ponudi je dužno da navede: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje i matični broj
pravno lice u ponudi je dužno da navede: naziv i sedište, matiči broj i ime i prezime zakonskog zastupnika

3. Zainteresovana lica su dužna da dostave rešenje o upisu u registar privrednih subjekata iz koga se može utvrditi da se bave delatnošću prodaje pogrebne opreme

4. Ponude čiji iznos zakupnine bude ispod cene utvrđene tačkom 7 Oglasa biće odbijene.

5. Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen primenom kriterijuma najviša ponuđena cena.

6. U ponudi zainteresovano lice visinu zakupnine iskazuje na mesečnom nivou bez PDV-a

7. Zainteresovana lica koja budu prisustvovala javnom otvarnju ponuda dužna su da dostave ovlašćenje.

8. Provera ispunjenosti uslova konkursa biće vršena u toku javnog otvaranja. O postupku javnog otvaranja ponuda biće sačinjen zapisnik.

9. Odluku o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Čačak, doneće u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda. Ukoliko prvorangirani ponuđač  ne pristupi zaključenju ugovora ili ne uplati zakupninu u iz tačke 10. uslova konkursa zakupodavac će ugovor dodeliti drugorangiranom ponuđaču pod istim uslovima  i tako redom.

10. Ponuđač je dužan da prilikom potpisivanja ugovora za prvu godinu zakupa uplati ponuđeni iznos zakupnine na tekući račun zakupodavca pomnožen sa 12. Nakon isteka vremenskog perioda od jedne godine zakupac je u obavezi da zakupninu za tekući mesec uplaćuje do 5-og u tom mesecu uplatom na tekući račun zakupodavca.

11. Troškovi električne energije i vode nisu uračunati u cenu zakupa i biće posebno iskazani.

12. Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca.

13. U slučaju da zakupac ne poštuje rokove za uplatu zakupnine zakupodavac će raskinuti ugovor.

U skladu sa tačkom 4. Oglasa o sprovođenju postupka – prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini za potrebe Opšte bolnice Čačak broj 1110/3 od 11.03.2021. godine, komisija naručioca određuje 23.03.2021. godine u 12:00 časova kao dan i čas za otvaranje ponuda po napred navedenom oglasu.