Oglas – Bolnica izdaje u zakup deo nepokretnosti

Opšta bolnica Čačak Broj: 9975/1 27.07.2017. godine ČAČAK   Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj

Opšta bolnica Čačak

Broj: 9975/1

27.07.2017. godine

ČAČAK

 

Na osnovu člana 34. stav 1. Zakona o javnoj svojini (Sl. glasnik RS, broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 i 108/2016), člana 7. stav 1., a u vezi člana 6. stav 2. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 24/2012, 48/2015 i 99/2015), Rešenja Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za imovinski postupak broj 361-288/2016 od 30.06.2017. godine Komisija u sastavu: Branko Jevtović, dipl. pravnik predsednik komisije, Mirjana Marković, dipl. ekonomista  član i Mira Topalović, dipl. inženjer član, imenovana Rešenjem v.d.Direktor-a Opšte bolnice Čačak, broj 9975 od 27.07.2017. godine raspisuje Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini za potrebe Opšte bolnice Čačak, postupak oblikovan po partijama (2 partije) kako sledi:

 

1 – opis nepokretnosti koje se izdaju u zakup

 

 • Deo zgrade Službe za patološku, patohistološku i citohistološku dijagnostiku Opšte bolnice Čačak postojeće na katastarkoj parceli broj 5120 upisane u list nepokretnosti 235 KO Čačak u površini od 30,64 m2 radi prodaje pogrebne opreme (partija 1)

 

 • Deo zgrade Opšte bolnice Čačak postojeće na katastarskoj parceli broj 1052 upisane u list nepokretnosti 5908 KO Čačak u površini od 128,88m2 korisne površine sa stepeništem u površini od 14,75m2  radi obavljanja sportske medicine (partija 2).

 

2 – uslovi pod kojima se nepokretnosti daju u zakup

 

 • Nepokretnosti koje se izdaju u zakup po ovom oglasu se izdaju na vremenski period od 3 godine računajući od dana zaključenja ugovora

 

3 – obaveze zakupca u vezi sa korišćenjem nepokretnosti za određenu svrhu i namenu

 

 • Zakupac za vreme trajanja zakupa ne može menjati delatnost za koju je zakupodavac dobio saglasnost od strane Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije

4 – vreme i mesto održavanja javnog otvaranja prispelih ponuda

 

 • Javno otvaranje prispelih ponuda će biti održano u prostorijama Nabavne službe koja se nalazi u Upravnoj zgradi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205 po isteku roka od 15 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja shodno pravilima o računanju rokova uređenih Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS broj 18 od 01.03.2016. godine). Oglas će biti objavljen u oglasima televizije Telemark.

 

5 – način, mesto i vreme za dostavljanje pismenih ponuda za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda

 

 • Zainteresovana lica su dužna da ponude dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda – zakup nepokretnosti u javnoj svojini za potrebe Opšte bolnice Čačak“. U ponudi mora biti naznačeno za koju partiju zainteresovano lice podnosi ponudu i iznos zakupnine koji nudi.
 • Ponude se mogu dostaviti putem pošte obično ili preporučeno ili neposredno predajom kod poslovnog sekretara u Upravnoj zgradi koja se nalazi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205
 • Rok za dostavu ponuda počinje teći od trenutka objavljivanja u oglasima televizije Telemark.

 

 

6 – vreme i mesto uvida u dokumentaciju

 

 

 • Zainteresovana lice mogu izvršiti uvid u dokumentaciju iz postupka, svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10.00 časova do 13.00 časova uz prisustvo predstavnika zakupodavca. Zainteresovano lice može tražiti kopije dokumenata o svom trošku.

 

7 – visina zakupnine po kojoj se nepokretnost izdaje u zakup

 

 • Početna visina zakupnine za partiju 1 iznosi 15.320,00 dinara bez PDV-a
 • Početna visina zakupnine za partiju 2 iznosi 215.445,00 dinara bez PDV-a

 

Početna visina zakupnine utvrđena je saglasno članu 12. stav 1. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (Sl. glasnik RS, broj 24/2012, 48/2015 i 99/2015)

 

8 – visina i način polaganja depozita, rok za povraćaj depozita i obaveze učesnika

 

 • Ponuđači su dužni da na tekući račun zakupodavca, broj tekućeg računa 840-860667-73 koji se vodi kod Uprave za trezor, uplate depozit u visini početne zakupnine utvrđene u tački 7 Oglasa za partiju za koju podnose ponudu.

 

 • Ponuđači su dužni da u svojoj ponudi navedu tekući račun na koji će biti vraćen depozit u situaciji da im ne bude dodeljen ugovor.

 

 • Rok u kome će ponuđaču biti vraćen depozit je 5 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponuđača.

 

 

9 – Datum i vreme razgledanja nepokretnosti

 

 • Nepokretnosti koje su predmet zakupa se mogu razledati svakog radnog dana počev od dana objavljivanja oglasa u oglasima televizije Telemark pa do poslednjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda i to svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 10.00 časova do 13.00 časova u prisustvu predstavnika zakupodavca.
 • Nepokretnost iz partije 1 se nalazi u bolničkom kompleksu u ulici Dr Dragiše Mišović 205
 • Nepokretnost iz partije 2 se nalazi u ulici Dr Dragiše Mišović 25.

 

 

USLOVI KONKURSA

 

 1. Zainteresovana lica su dužna da u ponudi navedu visinu zakupnine koju nude i uz ponudu dostave dokaz o uplati depozita za partiju za koju podnose ponudu u visini utvrđenoj tačkom 7 Oglasa.
 2. Ukoliko ponudu podnosi:
 • preduzetnik u ponudi je dužno da navede: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje i matični broj
 • pravno lice u ponudi je dužno da navede: naziv i sedište, matiči broj i ime i prezime zakonskog zastupnika

 

 1. Zainteresovana lica koja podnose ponudu za partiju 1 su dužna da dostave rešenje o upisu u registar privrednih subjekata iz koga se može utvrditi da se bave delatnošću prodaje pogrebne opreme

 

 1. Zainteresovana lica koja podnose ponudu za partiju 2 dužna su da dostave Rešenje o upisu u registar koji vodi Agencija za privredne registre kao i rešenje sportskog inspektora saglasno članu 35 stav 4 Zakona o sportu (Sl. glasnik RS, 10/2016)

 

 1. Ponude čiji iznos zakupnine bude ispod cene utvrđene tačkom 7 Oglasa biće odbijene.

 

 1. Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen primenom kriterijuma najviša ponuđena cena.

 

 1. U ponudi zainteresovano lice visinu zakupnine iskazuje na mesečnom nivou.

 

 

 1. Zainteresovana lica koja budu prisustvovala javnom otvarnju ponuda dužna su da dostave ovlašćenje.

 

 1. Provera ispunjenosti uslova konkursa biće vršena u toku javnog otvaranja. O postupku javnog otvaranja ponuda biće sačinjen zapisnik.

 

 1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Čačak, doneće u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

 

 1. Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude Opšta bolnica Čačak u svojstvu zakupodavca će zaključiti ugovor sa ponuđačem čija ponuda bude najpovoljnija. Ponuđač je dužan da prilikom potpisivanja ugovora za prvu godinu zakupa uplati ponuđeni iznos zakupnine na tekući račun zakupodavca pomnožen sa 12 (. Ukoliko izabrani ponuđač ne uplati navedeni iznos smatraće se da je odustao od zakupnine i zakupodavac će pristupiti zaključenju ugovora sa drugorangiranim ponuđačem pod istim uslovima i tim redosledom dalje. Nakon isteka vremenskog perioda od jedne godine zakupac je u obavezi da zakupninu za tekući mesec uplaćuje do 5-og u tom mesecu uplatom na tekući račun zakupodavca.

 

 1. Zakupac ne može vršiti adaptaciju poslovnog prostora bez prethodne saglasnosti zakupodavca. Troškovi adaptacije padaju na teret zakupca.

 

 1. U slučaju da zakupac ne poštuje rokove za uplatu zakupnine zakupodavac će raskinuti ugovor.

 

 1. Utrošena električna energija i voda ne ulaze u cenu zakupnine i iste je dužan da zakupac plati po ispostavljenom računu od strane zakupodavca. U slučaju da zakupac ne izmiri dug po računu za utrošenu električnu energiju i vodu ugovor će biti raskinut.

 

 

 

Za Komisiju

Branko Jevtović, dipl. pravnik