Oglas – Bolnica izdaje u zakup deo nepokretnosti

Општа болница Чачак Број: 9975/1 27.07.2017. године ЧАЧАК   На основу члана 34. став 1. Закона о јавној

Општа болница Чачак

Број: 9975/1

27.07.2017. године

ЧАЧАК

 

На основу члана 34. став 1. Закона о јавној својини (Сл. гласник РС, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 7. став 1., а у вези члана 6. став 2. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. гласник РС, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), Решења Републичке дирекције за имовину Републике Србије – Сектор за имовински поступак број 361-288/2016 од 30.06.2017. године Комисија у саставу: Бранко Јевтовић, дипл. правник председник комисије, Мирјана Марковић, дипл. економиста  члан и Мира Топаловић, дипл. инжењер члан, именована Решењем в.д.Директор-а Опште болнице Чачак, број 9975 од 27.07.2017. године расписује Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак, поступак обликован по партијама (2 партије) како следи:

 

1 – опис непокретности које се издају у закуп

 

 • Део зграде Службе за патолошку, патохистолошку и цитохистолошку дијагностику Опште болнице Чачак постојеће на катастаркој парцели број 5120 уписане у лист непокретности 235 КО Чачак у површини од 30,64 м2 ради продаје погребне опреме (партија 1)

 

 • Део зграде Опште болнице Чачак постојеће на катастарској парцели број 1052 уписане у лист непокретности 5908 КО Чачак у површини од 128,88м2 корисне површине са степеништем у површини од 14,75м2  ради обављања спортске медицине (партија 2).

 

2 – услови под којима се непокретности дају у закуп

 

 • Непокретности које се издају у закуп по овом огласу се издају на временски период од 3 године рачунајући од дана закључења уговора

 

3 – обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену

 

 • Закупац за време трајања закупа не може мењати делатност за коју је закуподавац добио сагласност од стране Републичке дирекције за имовину Републике Србије

4 – време и место одржавања јавног отварања приспелих понуда

 

 • Јавно отварање приспелих понуда ће бити одржано у просторијама Набавне службе која се налази у Управној згради у болничком комплексу у улици Др Драгише Мишовић 205 по истеку рока од 15 дана рачунајући од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања сходно правилима о рачунању рокова уређених Законом о општем управном поступку (Сл. гласник РС број 18 од 01.03.2016. године). Оглас ће бити објављен у огласима телевизије Телемарк.

 

5 – начин, место и време за достављање писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених понуда

 

 • Заинтересована лица су дужна да понуде доставе у затвореној коверти са назнаком „Понуда – закуп непокретности у јавној својини за потребе Опште болнице Чачак“. У понуди мора бити назначено за коју партију заинтересовано лице подноси понуду и износ закупнине који нуди.
 • Понуде се могу доставити путем поште обично или препоручено или непосредно предајом код пословног секретара у Управној згради која се налази у болничком комплексу у улици Др Драгише Мишовић 205
 • Рок за доставу понуда почиње тећи од тренутка објављивања у огласима телевизије Телемарк.

 

 

6 – време и место увида у документацију

 

 

 • Заинтересована лице могу извршити увид у документацију из поступка, сваког радног дана у временском интервалу од 10.00 часова до 13.00 часова уз присуство представника закуподавца. Заинтересовано лице може тражити копије докумената о свом трошку.

 

7 – висина закупнине по којој се непокретност издаје у закуп

 

 • Почетна висина закупнине за партију 1 износи 15.320,00 динара без ПДВ-а
 • Почетна висина закупнине за партију 2 износи 215.445,00 динара без ПДВ-а

 

Почетна висина закупнине утврђена је сагласно члану 12. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (Сл. гласник РС, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015)

 

8 – висина и начин полагања депозита, рок за повраћај депозита и обавезе учесника

 

 • Понуђачи су дужни да на текући рачун закуподавца, број текућег рачуна 840-860667-73 који се води код Управе за трезор, уплате депозит у висини почетне закупнине утврђене у тачки 7 Огласа за партију за коју подносе понуду.

 

 • Понуђачи су дужни да у својој понуди наведу текући рачун на који ће бити враћен депозит у ситуацији да им не буде додељен уговор.

 

 • Рок у коме ће понуђачу бити враћен депозит је 5 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољније понуђача.

 

 

9 – Датум и време разгледања непокретности

 

 • Непокретности које су предмет закупа се могу разледати сваког радног дана почев од дана објављивања огласа у огласима телевизије Телемарк па до последњег дана истека рока за подношење понуда и то сваког радног дана у временском интервалу од 10.00 часова до 13.00 часова у присуству представника закуподавца.
 • Непокретност из партије 1 се налази у болничком комплексу у улици Др Драгише Мишовић 205
 • Непокретност из партије 2 се налази у улици Др Драгише Мишовић 25.

 

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

 

 1. Заинтересована лица су дужна да у понуди наведу висину закупнине коју нуде и уз понуду доставе доказ о уплати депозита за партију за коју подносе понуду у висини утврђеној тачком 7 Огласа.
 2. Уколико понуду подноси:
 • предузетник у понуди је дужно да наведе: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње и матични број
 • правно лице у понуди је дужно да наведе: назив и седиште, матичи број и име и презиме законског заступника

 

 1. Заинтересована лица која подносе понуду за партију 1 су дужна да доставе решење о упису у регистар привредних субјеката из кога се може утврдити да се баве делатношћу продаје погребне опреме

 

 1. Заинтересована лица која подносе понуду за партију 2 дужна су да доставе Решење о упису у регистар који води Агенција за привредне регистре као и решење спортског инспектора сагласно члану 35 став 4 Закона о спорту (Сл. гласник РС, 10/2016)

 

 1. Понуде чији износ закупнине буде испод цене утврђене тачком 7 Огласа биће одбијене.

 

 1. Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума највиша понуђена цена.

 

 1. У понуди заинтересовано лице висину закупнине исказује на месечном нивоу.

 

 

 1. Заинтересована лица која буду присуствовала јавном отварњу понуда дужна су да доставе овлашћење.

 

 1. Провера испуњености услова конкурса биће вршена у току јавног отварања. О поступку јавног отварања понуда биће сачињен записник.

 

 1. Одлуку о избору најповољније понуде Општа болница Чачак, донеће у року од 10 дана од дана отварања понуда.

 

 1. На основу Одлуке о избору најповољније понуде Општа болница Чачак у својству закуподавца ће закључити уговор са понуђачем чија понуда буде најповољнија. Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора за прву годину закупа уплати понуђени износ закупнине на текући рачун закуподавца помножен са 12 (. Уколико изабрани понуђач не уплати наведени износ сматраће се да је одустао од закупнине и закуподавац ће приступити закључењу уговора са другорангираним понуђачем под истим условима и тим редоследом даље. Након истека временског периода од једне године закупац је у обавези да закупнину за текући месец уплаћује до 5-ог у том месецу уплатом на текући рачун закуподавца.

 

 1. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца. Трошкови адаптације падају на терет закупца.

 

 1. У случају да закупац не поштује рокове за уплату закупнине закуподавац ће раскинути уговор.

 

 1. Утрошена електрична енергија и вода не улазе у цену закупнине и исте је дужан да закупац плати по испостављеном рачуну од стране закуподавца. У случају да закупац не измири дуг по рачуну за утрошену електричну енергију и воду уговор ће бити раскинут.

 

 

 

За Комисију

Бранко Јевтовић, дипл. правник