Nova Srbija: Nekorektno ponašanje novog rukovodstva PUPS-a

Povodom jučerašnjeg medijskog oglašavanja čačanskog PUPS-a, Gradski odbor Nove Srbije u Čačku izdaje sledeće: SAOPŠTENjE ZA JAVNOST Smatramo

Povodom jučerašnjeg medijskog oglašavanja čačanskog PUPS-a, Gradski odbor Nove Srbije u Čačku izdaje sledeće:

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Smatramo krajnje nekorektnim jučerašnje izmišljotine i neistine novog rukovodstva samozvanog Gradskog odbora PUPS-a u Čačku, koje se tiču navodnog nezalaganja gospodina Miladina Ristanovića za ostvarivanje socijalne pravde u našem gradu.

Naime, upravo je zalaganjem tadašnjeg odbornika Ristanovića, po prvi put u budžetsku projekciju grada za 2009.godinu uključena pozicija koja se odnosila na izradu investiciono – tehničke dokumentacije za izgradnju Doma za stara lica. To je omogućeno Ristanovićevim amandmanom od 22.decembra 2008.godine. Potom je 2010.godine postignut obavezujući dogovor predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije, Republičke uprave javnih prihoda, Kancelarije predsednika Republike i predstavnika lokalnih samouprava, uključujući i Čačak, da se izvrši popis vojne imovine u gradovima Srbije i ponudi lokalnim samoupravama na prodaju. Tačkom 5. Zaključka je definisano da ukoliko je namena imovine u društveno socijalno svrhe (starački dom, škole, bolnice i dr.), postoji mogućnost besplatnog dobijanja objekata i adekvatnih površina. Obzirom da je ovakvo rešenje bilo izuzetno povoljno, čekalo se na njegovu realizaciju. Kako kasnije do realizacije nije došlo, prešlo se na traganje za drugačijim rešenjima, od kojih je kao najozbiljniji figurirala lokacija Zdravljak. Imajući u vidu da su oko navedene lokacije postojala određena razmimoilaženja u gledištima, uz neregulisane imovinsko pravne odnose, gradonačelnik je u pokušajima da se ipak dođe do rešenja za izgradnju Doma, oformio Komisiju, sa zadatkom da izvrši analizu mogućih lokacija Doma za stara lica. Komisija je izvršila analizu 6 mogućih lokacija i o tome dostavila Izveštaj, a po osnovu tog dokumenta, gradonačelnik je obrazovao novu Komisiju za odabir lokacije za izgradnju Doma za stara lica. Komisija je svoj rad završila zaključkom da u tom trenutku ne može biti predložena ni jedna od razmatranih lokacija za gradnju Doma za stare. Ovo ističemo, kako bi javnosti pokazali da je gospodin Ristanović sve vreme bio čovek koji je ulagao maksimum napora da do izgradnje Doma dođe i da nikada na tom planu nije vršio nikakve opstrukcije, već je bio apsolutno posvećen rešavanju problema, što se može videti i na bazi zapisnika sa sednica Gradskog veća, gde je mnogo puta potencirao ovo i slična pitanja.

Podsetićemo potpisnike jučerašnjeg saopštenja za javnost PUPS-a da je Miladin Ristanović, u još uvek aktuelnom sazivu Gradskog veća, resorno zadužen za oblast komunalnih delatnosti i socijalne zaštite i da je tokom svog četvorogodišnjeg predanog rada ostvario izuzetne rezultate, koji se najviše ogledaju u omogućavanju besplatnog prevoza na celokupnoj teritoriji grada Čačka za sve građane starije od 65 godina, davanju presudnog doprinosa u izradi skupštinske Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka, donošenju Pravilnika o ostvarivanju navedenih prava i usluga, koje je usvojilo Gradsko veće (reč je o 13 prava i 11 usluga), rešavanju problema usluga pomoći u kući (projekat geronto domaćice), a čiji su korisnici preko 120 lica. Pored nabrojanog, Ristanović je veliki deo svog radnog angažmana u Gradskom veću posvetio i obezbeđivanju poslovnog prostora za rad Centra za socijalni rad u Čačku, uz intenzivno praćenje funkcionisanja prava i usluga u socijalnoj zaštiti, kao i pokretanju inicijative za izuzimanje ustanova za socijalnu zaštitu od primene odredaba koje propisuju zabranu novog zapošljavanja.

Usled vremenske i prostorne ograničenosti, ovom prilikom nećemo moći da nabrojimo i ostale Ristanovićeve aktivnosti na planu ostvarivanja značajnih rezultata iz svoga resora (o tome će biti više reči u daljem toku predizborne kampanje za lokalne izbore), ali nas sve, do sada istaknuto, upućuje na nedvosmisleni zaključak da je Nova Srbija dolaskom u naše redove gospodina Miladina Ristanovića izuzetno kadrovski pojačana, a neistinite navode iz jučerašnjeg saopštenja za javnost PUPS-a odbacujemo kao izmišljene i krajnje zlonamerne.

Izvro: Informativna služba GrO Nove Srbije